Windykacja wierzytelności

Pomagamy wierzycielom odzyskiwać przysługujące im należności, wynikające m.in. z:

 • niezapłaconych faktur,
 • niewykonanych umów,
 • niezapłaconego czynszu, abonamentu i innych należności o charakterze okresowym,
 • kar umownych,
 • pożyczek.

W szczególności:

 • doradzamy optymalne rozwiązania, uwzględniające rodzaj stosunków łączących wierzyciela z dłużnikiem, kondycję finansową dłużnika, jego perspektywy finansowe, a także inne czynniki,
 • sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty, zawierające informacje o skutkach prawnych braku zapłaty w wyznaczonym przez wierzyciela terminie,
 • wspieramy wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami,
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • sporządzamy projekty ugód, na mocy których wierzyciel uzyskuje dodatkowe zabezpieczenia (np. w postaci poręczenia, zastawu, hipoteki),
 • inicjujemy i prowadzimy postępowania sądowe przeciwko dłużnikom,
 • inicjujemy postępowania egzekucyjne i wspieramy wierzycieli na etapie egzekucji komorniczej.