Przewiń

  Wiktoria Rajzynger
  aplikant
  adwokacki

  Wiktoria Rajzynger

  Apli­kant adwokacki 

  • Imię i nazwi­sko : WIk­to­ria Rajzynger
  • Sta­no­wi­sko : Apli­kant adwokacki
  • W Adwo­ka­tu­rze od: : 2020 r.
  • E‑mail : wiktoria.rajzynger@mjpadwokaci.pl

  01.

  O mnie

  W 2019 roku ukoń­czy­łam pra­wo na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Tytuł magi­stra uzy­ska­łam bro­niąc pra­cy magi­ster­skiej pt. „Prze­słu­cha­nie pokrzyw­dzo­ne­go prze­stęp­stwem prze­ciw­ko wol­no­ści sek­su­al­nej w pro­ce­sie kar­nym”, napi­sa­nej pod opie­ką nauko­wą prof. Han­ny Palusz­kie­wicz. Pra­ca ta zosta­ła nagro­dzo­na przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Zie­lo­na Góra jako wyróż­nia­ją­ca się pra­ca dyplomowa.

  W cza­sie stu­diów czyn­nie bra­łam udział w powo­ła­niu do życia Stu­denc­kie­go Koła Nauk Penal­nych, następ­nie przez kolej­ne lata dzia­ła­łam na rzecz jego roz­wo­ju peł­niąc funk­cję człon­ka zarządu.

  W 2018 roku mia­łam oka­zję wystą­pić jako jeden z pre­le­gen­tów na VII Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Kar­no­pro­ce­so­wej orga­ni­zo­wa­nej przez WPiA Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Tema­tem moje­go wystą­pie­nia było prze­słu­cha­nie pokrzyw­dzo­ne­go w cha­rak­te­rze świad­ka – ana­li­za art. 185c Kodek­su postę­po­wa­nia kar­ne­go na tle regu­la­cji Dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2012/29/UE usta­na­wia­ją­cej nor­my mini­mal­ne w zakre­sie praw, wspar­cia i ochro­ny ofiar prze­stępstw. Tekst arty­ku­łu został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do publi­ka­cji w mate­ria­łach pokonferencyjnych.

  Stu­dia praw­ni­cze były dla mnie przede wszyst­kim oka­zją do wszech­stron­ne­go roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Apli­ka­cja adwo­kac­ka pozwa­la na dal­szy, jesz­cze inten­syw­niej­szy roz­wój oraz zasto­so­wa­nie i posze­rza­nie wia­do­mo­ści zdo­by­tych w cza­sie stu­diów, a jed­no­cze­śnie — daje mi moż­li­wość poma­ga­nia kon­kret­nym osobom.

  W obsza­rze moich zain­te­re­so­wań nauko­wych znaj­du­je się przede wszyst­kim postę­po­wa­nie dowo­do­we ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem pro­ce­du­ry kar­nej oraz środ­ki ochro­ny i gwa­ran­cji pro­ce­so­wych, któ­re przy­słu­gu­ją uczest­ni­kom pro­ce­su karnego.

  02.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry