Kategorie
Wykonywanie kary

Widzenie ze skazanym – jak często, jak długo, za czyją zgodą?

Skazany ma prawo utrzymywać więzi z rodziną, przede wszystkim poprzez widzenia. Jak często mogą się one odbywać? Za czyją zgodą? Jak długo mogą trwać?

Widzenie ze skazanym to jedna z nielicznych możliwości kontaktu skazanego ze światem zewnętrznym. Kontakt ten jest konieczny dla prawidłowego przebiegu kary i readaptacji społecznej skazanego. Skazany musi mieć przekonanie, że nadal jest członkiem swego środowiska, zwłaszcza rodzinnego. Co więcej – musi mieć świadomość, że po odbyciu kary będzie musiał do niego wrócić. W związku z tym konieczne jest umożliwienie mu podtrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi.

Do ilu widzeń ma prawo skazany?

Liczba widzeń, do których ma prawo skazany, zależy od rodzaju zakładu karnego, w jakim odbywa on karę. Przypomnieć należy, że w polskim systemie penitencjarnym występują trzy rodzaje zakładów karnych: typu zamkniętego, typu półotwartego i typu otwartego.

W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego (art. 90 k.k.w.).

W zakładzie karnym typu półotwartego skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego (art. 91 k.k.w).

W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu (art. 91a k.k.w.).

W zakładzie karnym typu otwartego skazany może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń. Widzenia skazanych mogą podlegać nadzorowi administracji zakładu karnego. Istotne jest jednak to, że rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego (art. 92 k.k.w.).

Jak długo trwa widzenie ze skazanym?

Widzenie trwa 60 minut.

W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, przy czym w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego za zgodą dyrektora zakładu karnego można wykorzystać je jednorazowo.

Kto może uczestniczyć w widzeniu?

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób.

Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Pamiętać jednak trzeba, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Czy na widzenie ze skazanym potrzebna jest zgoda?

Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. Natomiast członkowie rodziny i inne osoby bliskie nie muszą uzyskiwać zgody na widzenie.

Przy ustalaniu kręgu członków rodziny i innych osób bliskich można posiłkować się art. 115 § 11 k.k, zgodnie z którym:

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek. Ponadto osobą najbliższą jest także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.