Przewiń

  Uporządkowane sprawy spadkowe

  Pomagamy regulować sprawy spadkowe i urzeczywistniać ostatnią wolę spadkodawcy.

  Sprawy spadkowe

  Dora­dza­my Klien­tom, któ­rzy w spo­sób świa­do­my chcą ure­gu­lo­wać sytu­ację praw­ną zwią­za­ną z przej­ściem przy­słu­gu­ją­cych im praw i obo­wiąz­ków na ich spad­ko­bier­ców. Reko­men­du­je­my opty­mal­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie: pla­no­wa­nia suk­ce­sji, spo­rzą­dza­nia testa­men­tów oraz innych aspek­tów zwią­za­nych z regu­lo­wa­niem sytu­acji praw­nej na wypa­dek śmierci.

  Pro­wa­dzi­my spra­wy o stwier­dze­nie naby­cia spad­ku, a tak­że spra­wy o zabez­pie­cze­nie spad­ku – gdy z jakiej­kol­wiek przy­czy­ny gro­zi naru­sze­nie rze­czy lub praw pozo­sta­łych po spad­ko­daw­cy, zwłasz­cza przez usu­nię­cie, uszko­dze­nie, znisz­cze­nie albo nie­uspra­wie­dli­wio­ne rozporządzenie.

  Dora­dza­my i repre­zen­tu­je­my naszych Klien­tom w spra­wach o dział spad­ku, zarów­no na eta­pie przed­są­do­wym, jak i w postę­po­wa­niu przed sądem.

  Pro­wa­dzi­my rów­nież spra­wy o zacho­wek, czy­li zapła­tę ozna­czo­nej sumy pie­nięż­nej na rzecz naj­bliż­szych człon­ków rodzi­ny, któ­rzy byli­by powo­ła­ni do spad­ku z usta­wy, a któ­rzy zosta­li pomi­nię­ci przez spadkodawcę.

  01.

  Adwokaci

  zobacz, kto może popro­wa­dzić Two­ją spra­wę spadkową 

  02.

  Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie spadkowej? 

  Umów kon­sul­ta­cję!
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry