Przewiń

  Rozwód pod kontrolą

  Pomagamy sprawnie przejść przez tę jedną z najtrudniejszych sytuacji w życiu osobistym.

  Sprawy rozwodowe

  01.

  Bartosz Pręda

  adwokat — partner

  Roz­wód jest dużym pro­ble­mem nie tyl­ko na pozio­mie emo­cjo­nal­nym, ale rów­nież na płasz­czyź­nie praw­nej. Zwłasz­cza, jeśli są mało­let­nie dzie­ci i gdy w związ­ku z roz­wo­dem ist­nie­ją spo­ry na tle spra­wo­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej, kon­tak­tów dru­gie­go rodzi­ca z dzieć­mi czy ali­men­tów. Do tego docho­dzą rów­nież kwe­stie mająt­ko­we: wspól­ne miesz­ka­nie, wspól­ny kre­dyt, wspól­ne zobo­wią­za­nia. Wszyst­ko to wyma­ga praw­ne­go uregulowania.

  Pro­wa­dze­nie spra­wy o roz­wód wyma­ga nie tyl­ko dosko­na­łej wie­dzy praw­ni­czej, ale i ogrom­nej empa­tii, umie­jęt­no­ści wsłu­cha­nia się w pro­blem Klien­ta, peł­ne­go zro­zu­mie­nia jego sytu­acji, a nie­rzad­ko rów­nież wyci­sze­nia nega­tyw­nych emo­cji, któ­re czę­sto towa­rzy­szą tego rodza­ju spra­wom i któ­re nie poma­ga­ją w podej­mo­wa­niu racjo­nal­nych decyzji.

  Mając tę świa­do­mość, zda­je­my sobie spra­wę z tego, z jak dużą odpo­wie­dzial­no­ścią wią­że się pro­wa­dze­nie spra­wy o roz­wód. Dla­te­go też w każ­dej spra­wie roz­wo­do­wej sta­ra­my się nie tyl­ko zapew­nić Klien­to­wi w moż­li­wie naj­wyż­szym stop­niu poczu­cie bez­pie­czeń­stwa praw­ne­go, ale rów­nież spra­wić, by poczuł się oto­czo­ny opie­ką i w kon­se­kwen­cji — by odzy­skał kon­tro­lę nad stre­su­ją­cą sytu­acją spo­wo­do­wa­ną rozwodem. 

  Adwokaci

  zobacz, kto może popro­wa­dzić Two­ją spra­wę rozwodową 

  02.

  Potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej? 

  Umów kon­sul­ta­cję!
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry