Sprawy karne

Sprawy karne to jeden z głównych obszarów praktyki kancelarii.

Prowadzimy sprawy karne m.in. o następujące przestępstwa:

 • prze­stęp­stwa zwią­zane z ruchem pojazdów
  pro­wa­dze­nie pojazdu pod wpły­wem alko­holu, wypadki drogowe
 • prze­stęp­stwa narkotykowe
  posia­da­nie, wytwa­rza­nie, prze­twa­rza­nie, wpro­wa­dza­nie do obrotu, uczest­nic­two w obro­cie środ­kami odu­rza­ją­cymi i sub­stan­cjami psy­cho­tro­po­wymi, w tym także w ramach zor­ga­ni­zo­wa­nej grupy
 • prze­stęp­stwa prze­ciwko mieniu
  kra­dzież, przy­własz­cze­nie, kra­dzież z wła­ma­niem, kra­dzież roz­bój­ni­cza, roz­bój, paser­stwo, znisz­cze­nie mie­nia, oszu­stwo, oszu­stwo ubezpieczeniowe
 • prze­stęp­stwa prze­ciwko życiu i zdrowiu
  bójka, pobi­cie, spo­wo­do­wa­nie uszczerbku na zdro­wiu, nara­że­nie na nie­bez­pie­czeń­stwo utraty zdro­wia i życia, nie­umyślne spo­wo­do­wa­nie śmierci, zabójstwo
 • prze­stęp­stwa prze­ciwko czci i nie­ty­kal­no­ści cielesnej
  znie­sła­wie­nie, znie­wa­że­nie, naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cielesnej
 • prze­stęp­stwa prze­ciwko wolności
  pozba­wie­nie wol­no­ści, groźby karalne, stal­king, utrwa­la­nie wize­runku nagiej osoby bez jej zgody, naru­sze­nie miru domowego
 • prze­stęp­stwa prze­ciwko rodzinie
  znę­ca­nie się, uchy­la­nie się od obo­wiązku alimentacji
 • przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy
  przekroczenie uprawnień przez policję, fałszywe oskarżenia i fałszywe zeznania składane przez funkcjonariuszy

Obrona na wszystkich etapach postępowania

Pierw­sze godziny po zatrzy­ma­niu osoby podej­rze­wa­nej mają czę­sto decy­du­jące zna­cze­nie dla całego pro­cesu kar­nego. Osoba zatrzy­mana naj­czę­ściej jest zasko­czona samym zatrzy­ma­niem i tym, co dzieje się bez­po­śred­nio po nim. W wielu przy­pad­kach, chcąc popra­wić swoją sytu­ację, składa oświad­cze­nia lub podej­muje inne czyn­no­ści, które przy­no­szą sku­tek odwrotny od zamierzonego.

Moż­li­wie jak naj­szyb­sze usta­no­wie­nie obrońcy dla osoby zatrzy­ma­nej na ogół zapo­biega podej­mo­wa­niu przez taką osobę, w nie­wąt­pli­wie trud­nej dla niej sytu­acji, nie­roz­waż­nych decy­zji. Czę­sto sta­nowi rów­nież ważne wspar­cie psy­chiczne dla zatrzy­ma­nego, który wie, że nie jest w tej trud­nej sytu­acji pozo­sta­wiony sam.

Obrońca usta­no­wiony bez­po­śred­nio po zatrzy­ma­niu może rów­nież zło­żyć do sądu zaża­le­nie na zatrzy­ma­nie, doma­ga­jąc się zba­da­nia zasad­no­ści, legal­no­ści oraz pra­wi­dło­wo­ści zatrzy­ma­nia oraz żąda­jąc natych­mia­sto­wego zwol­nie­nia zatrzymanego.

Dla osoby zatrzy­ma­nej obrońcę może usta­no­wić inna osoba (czło­nek rodziny, inna bli­ska osoba, zna­jomy – de facto kto­kol­wiek, kto posiada wie­dzę o zatrzymaniu).

Podej­rzany już w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym musi podej­mo­wać istotne decy­zje o nie­ba­ga­tel­nym czę­sto zna­cze­niu dla toku całego pro­cesu – m.in. czy skła­dać na tym eta­pie postę­po­wa­nia wyja­śnie­nia, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Obec­ność obrońcy już na tym eta­pie postę­po­wa­nia nie tylko uła­twia podej­rza­nemu podej­mo­wa­nie wła­ści­wych decy­zji, ale rów­nież gwa­ran­tuje zgodny z pro­ce­durą prze­bieg czyn­no­ści pro­ce­so­wych, w szcze­gól­no­ści zapo­bie­ga­jąc ewen­tu­al­nemu wywie­ra­niu pre­sji na podejrzanym.

Postę­po­wa­nie przed sądem jest zasad­ni­czym eta­pem postę­po­wa­nia karnego.

Opra­co­wa­nie tak­tyki obrony, podej­mo­wa­nie decy­zji co do wnio­sków dowo­do­wych, kon­tro­lo­wa­nie opi­nii biegłych, aktywne uczest­nic­two w prze­słu­cha­niach świad­ków czy bie­żące reago­wa­nie na decy­zje pro­ce­sowe sądu – to tylko nie­które z czyn­no­ści podej­mo­wa­nych przez obrońcę na tym eta­pie postę­po­wa­nia, gwa­ran­tu­jących oskar­żo­nemu rze­czy­wi­stą reali­za­cję przy­słu­gu­ją­cego mu prawa do obrony.

Pomoc prawna na eta­pie postę­po­wa­nia wyko­naw­czego obej­muje w szcze­gól­no­ści sporządzanie zaża­leń na posta­no­wie­nia o zarządze­niu wyko­na­nia kary, wnio­sków o odro­cze­nie wyko­na­nia kary, o wyda­nie wyroku łącz­nego, o wyra­że­nie zgody na odbywa­nie kary w sys­te­mie dozoru elek­tro­nicz­nego a także wnio­sków o prze­rwę w wyko­na­niu kary oraz o warun­kowe zwol­nie­nie z odby­cia reszty kary.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem

Reprezentujmy również interesy osób pokrzywdzonych na skutek popełnienia przestępstwa.

W szczególności:

 • sporządzamy zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego,
 • przygotowujemy subsydiarne akty oskarżenia,
 • pełnimy funkcję pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • występujemy przed sądami w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego.
Obrazek: Sprawy karne