Sprawy frankowe

  Adwo­kat Bar­tosz Prę­da od kil­ku lat pro­wa­dzi spra­wy prze­ciw­ko ban­kom doty­czą­ce tzw. “kre­dy­tów frankowych”.

  01.

  Sprawy dotyczące “kredytów frankowych”

  Więk­szość umów tzw. “kre­dy­tów fran­ko­wych” zawie­ra nie­do­zwo­lo­ne klau­zu­le, któ­re dają moż­li­wość docho­dze­nia rosz­czeń prze­ciw­ko bankowi.

  Celem pro­wa­dzo­nych prze­ciw­ko ban­kom spraw jest zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie skut­ków nie­uczci­wych umów, zawie­ra­nych przez ban­ki na sze­ro­ką ska­lę z kon­su­men­ta­mi. W pro­wa­dzo­nych spra­wach dąży­my do unie­waż­nie­nia nie­uczci­wych umów lub ich “odfran­ko­wie­nia”, poprzez usta­le­nie, że nie­uczci­we klau­zu­le umow­ne nie wią­żą kredytobiorców.

  Zagad­nie­niom zwią­za­nym ze “spra­wa­mi fran­ko­wy­mi” poświę­co­na jest spe­cjal­na stro­na, dostęp­na pod adre­sem: www.sprawyCHF.pl .

  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry