Kategorie
Podział majątku

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – co to jest?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest jednym z ustawowych ustrojów majątkowych. Z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju typowej rozdzielności majątkowej. Z drugiej jednak strony – daje ochronę małżonkowi, który poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. Na czym polega ten ustrój?

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków najkrócej można scharakteryzować tak: dopóki trwa małżeństwo – obowiązuje rozdzielność majątkowa. Każdy małżonek posiada swój własny majątek, którym bez ograniczeń dysponuje i którym swobodnie zarządza.

W momencie ustania małżeństwa (lub ustania ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w czasie trwania małżeństwa) następuje wyrównanie dorobków.  Z żądaniem wyrównania dorobków może wystąpić małżonek, który w trakcie trwania ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków zgromadził mniejszy majątek

Przykład: Małżeństwo trwało 5 lat. W tym czasie mąż prowadził firmę i dorobił się majątku o wartości 500.000 zł. Żona w tym czasie zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, nie dorobiła się żadnego majątku. Po ustaniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków żona może żądać wyrównania dorobków, tj. kwoty 250.000 zł.

Jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobków a “zwykłą” rozdzielnością majątkową?

W przypadku rozdzielności majątkowej z chwilą ustania małżeństwa żadnemu z małżonków nie przysługują żadne roszczenia wobec drugiego małżonka.

Odnieśmy się do powyższego przykładu, w którym mąż prowadząc firmę dorobił się majątku o wartości 500.000 zł, a żona – zajmując się domem i wychowywaniem dzieci, nie powiększyła swojego majątku. W przypadku „zwykłej” rozdzielności majątkowej mąż pozostałby ze swoim majątkiem wartości 500.000 zł, a żonie nie przysługiwałoby wobec niego żadne roszczenie. Majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa stanowiłby majątek osobisty męża.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a wspólność majątkowa

Skoro rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków daje możliwość wyrównania dorobków, to jakie są jej zalety w porównaniu do wspólności majątkowej?

Największą zaletą jest swoboda dysponowania majątkiem przez każdego z małżonków. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków. Drugi małżonek nie musi w takim wypadku wyrażać zgody na dokonanie czynności, które w ustroju wspólności ustawowej takiej zgody dla swej skuteczności wymagają. Chodzi np. o zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia i wydzierżawienie gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.