Przewiń

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Dro­gi Użytkowniku,

  nazy­wam się Bar­tosz Prę­da, jestem part­ne­rem kan­ce­la­rii Mil-Jan­kow­ska Prę­da Adwo­ka­ci Spół­ka Part­ner­ska i admi­ni­stra­to­rem stro­ny inter­ne­to­wej kan­ce­la­rii dostęp­nej pod adre­sem: https://mjpadwokaci.pl. Możesz się ze mną skon­tak­to­wać w spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych oraz ochro­ną pry­wat­no­ści, wysy­ła­jąc maila na adres: bartosz.preda@mjpadwokaci.pl.

  Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest: Mil-Jan­kow­ska Prę­da Adwo­ka­ci Spół­ka Part­ner­ska z sie­dzi­bą w Gło­go­wie (67–200) przy ul. Szew­skiej 7, KRS: 0000670388 (Sąd Rejo­no­wy dla Wro­cła­wia-Fabrycz­nej we Wro­cła­wiu), NIP: 6932180570, REGON: 366881563.

  Zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, uma­wia­jąc kon­sul­ta­cję on-line lub kore­spon­du­jąc z naszą kan­ce­la­rią siłą rze­czy będziesz musiał podać nie­któ­re swo­je dane oso­bo­we, któ­re będą przez nas prze­twa­rza­ne. Będą to: Two­je imię i nazwi­sko, numer tele­fo­nu oraz adres e‑mail. Two­je dane prze­twa­rza­my na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele prze­twa­rza­nia Two­ich danych to: obsłu­ga new­slet­te­ra, obsłu­ga rezer­wa­cji kon­sul­ta­cji oraz kore­spon­den­cja z Tobą. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia nie­któ­rych Two­ich danych jest tak­że art. 6 ust. 1 lit. f RODO – cho­dzi tu o dane auto­ma­tycz­nie zapi­sy­wa­ne przez narzę­dzie uży­wa­ne do wysył­ki new­slet­te­ra, któ­re prze­twa­rza­ne są z uwa­gi na praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, pole­ga­ją­cy na opty­ma­li­za­cji dzia­łań mar­ke­tin­go­wych kie­ro­wa­nych do sub­skry­ben­tów newslettera.

  Poda­nie przez Cie­bie danych jest dobro­wol­ne, ale jed­no­cze­śnie koniecz­ne – by móc zapi­sać się do new­slet­te­ra, by móc zare­zer­wo­wać kon­sul­ta­cję, jak i do tego by z nami kore­spon­do­wać. Z new­slet­te­ra w każ­dej chwi­li możesz się wypi­sać, kli­ka­jąc link zawar­ty w stop­ce każ­de­go maila wysła­ne­go w ramach new­slet­te­ra. Możesz też przy­słać mi maila z proś­bą o usu­nię­cie z new­slet­te­ra. Po wypi­sa­niu się z new­slet­te­ra, nadal będzie­my prze­cho­wy­wać Two­je dane w celu iden­ty­fi­ka­cji sub­skry­ben­ta powra­ca­ją­ce­go oraz ewen­tu­al­nej obro­ny przed rosz­cze­nia­mi praw­ny­mi zwią­za­nych z wysył­ką new­slet­te­ra. Musi­my mieć moż­li­wość wyka­za­nia, że mie­li­śmy Two­ją zgo­dę na otrzy­my­wa­nie new­slet­te­ra oraz że zosta­ła wyco­fa­na i kie­dy. Podob­nie jeśli cho­dzi o rezer­wa­cję kon­sul­ta­cji oraz kore­spon­den­cję e‑mail. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych w tym zakre­sie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res). Kore­spon­den­cję mailo­wą może­my archi­wi­zo­wać i nie jeste­śmy z góry w sta­nie okre­ślić, kie­dy zosta­nie ona usu­nię­ta. To zale­ży przede wszyst­kim od tego, cze­go będzie doty­czy­ła. Możesz żądać ode nas przed­sta­wie­nia histo­rii kore­spon­den­cji, jaką z nami pro­wa­dzi­łeś (jeśli zosta­ła zar­chi­wi­zo­wa­na), jak też jej usu­nię­cia. Może się zda­rzyć, że odmó­wi­my jej usu­nię­cia, jeśli będzie to uza­sad­nio­ne np. obro­ną przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi z Two­jej strony.

  Narzę­dzie, z któ­re­go korzy­sta­my do wysył­ki new­slet­te­ra, gro­ma­dzi rów­nież takie infor­ma­cje jak data dołą­cze­nia do new­slet­te­ra, język, przy­bli­żo­na loka­li­za­cja, klient pocz­ty, ulu­bio­na for­ma otrzy­my­wa­nych wia­do­mo­ści, histo­ria inte­rak­cji, itd. Korzy­sta­my z sys­te­mu Mail­chimp. Wię­cej infor­ma­cji dot. kwe­stii pry­wat­no­ści zwią­za­nych z tym sys­te­mem znaj­dziesz pod adre­sem: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/. Korzy­sta­my rów­nież z Google Ana­ly­tics, dzię­ki któ­re­mu wie­my m.in. ile osób odwie­dza naszą stro­nę. Te dane są zano­ni­mi­zo­wa­ne. Szcze­gó­ły doty­czą­ce kwe­stii pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics znaj­dziesz pod adre­sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008. Pro­wa­dząc tę stro­nę korzy­stam z usług pod­mio­tów trze­cich – fir­my hostin­go­wej i fir­my obsłu­gu­ją­cej new­slet­ter. Ci zewnętrz­ni usłu­go­daw­cy bio­rą udział w prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych. Jest to stan­dar­do­wa sytu­acja. Korzy­sta­jąc z narzę­dzia do obsłu­gi new­slet­te­ra Mail­chimp prze­ka­zu­ję Two­je dane oso­bo­we do państw trze­cich. Dostaw­ca tego narzę­dzia gwa­ran­tu­je odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych (Pri­va­cy Shield – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Dostaw­ca Mail­chim­pa, czy­li Roc­ket Scien­ce Gro­up LLC, 675 Pon­ce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlan­ta, GA 30308, USA, prze­twa­rza Two­je dane w zakre­sie imie­nia, nazwi­ska, adre­su e‑mail, adre­su IP oraz infor­ma­cji sta­ty­stycz­nych zwią­za­nych z reak­cja­mi na otrzy­my­wa­ne wiadomości.

  Nie podej­mu­je­my wobec Cie­bie decy­zji opie­ra­ją­cych się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, któ­re wywo­ły­wa­ły­by skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na Cie­bie wpły­wa­ły. Korzy­sta­my wpraw­dzie z narzę­dzi, któ­re pozwa­la­ją podej­mo­wać okre­ślo­ne dzia­ła­nia w zależ­no­ści od infor­ma­cji zebra­nych w ramach mecha­ni­zmów śle­dzą­cych, w naszej oce­nie dzia­ła­nia te nie mają jed­nak istot­ne­go wpły­wu na Cie­bie — nie róż­ni­cu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umo­wy, jaką możesz z nami zawrzeć, itd.

  RODO przy­zna­je Ci spo­ro upraw­nień zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych. Są to: pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii; pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych; pra­wo do usu­nię­cia danych (jeże­li Two­im zda­niem nie ma pod­staw do ich prze­twa­rza­nia, możesz żądać, aby­śmy je usu­nę­li); pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (możesz żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nie danych wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia uzgod­nio­nych z Tobą dzia­łań, jeśli Two­im zda­niem mamy nie­pra­wi­dło­we dane lub prze­twa­rza­my je bez­pod­staw­nie); pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su; powi­nie­neś wska­zać szcze­gól­ną sytu­ację, któ­ra Two­im zda­niem uza­sad­nia zaprze­sta­nie przez nas prze­twa­rza­nia obję­te­go sprze­ci­wem; prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wyka­że­my, że pod­sta­wy prze­twa­rza­nia przez nas danych są nad­rzęd­ne wobec Two­ich praw lub też, że Two­je dane są nam nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń); pra­wo do prze­no­sze­nia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we, któ­re dostar­czy­łeś nam na pod­sta­wie umo­wy lub Two­jej zgo­dy; możesz nam zle­cić prze­sła­nie tych danych bez­po­śred­nio inne­mu pod­mio­to­wi); pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, jeże­li uprzed­nio taką zgo­dę wyra­zi­łeś; pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (jeże­li stwier­dzisz, że prze­twa­rzam dane nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go). Powyż­sze upraw­nie­nia wyni­ka­ją z art. 16 – 21 RODO. Zapo­znaj się z tymi przepisami.

  Nasz stro­na uży­wa pli­ków cookies. Jeśli nie wiesz czym są pli­ki cookies — zaj­rzyj do Wiki­pe­dii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pli­ki cookies uży­wa­ne są na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy, chy­ba, że są one nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia na Two­ją rzecz usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Wyra­żasz zgo­dę na wszyst­kie pli­ki cookies, któ­re nie są blo­ko­wa­ne przez Two­ją prze­glą­dar­kę lub dodat­ko­we opro­gra­mo­wa­nie, z któ­re­go korzy­stasz. Pli­ki cookies możesz zablo­ko­wać w usta­wie­niach swo­jej prze­glą­dar­ki. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są do zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia poszcze­gól­nych mecha­ni­zmów stro­ny. Uży­wa­ne są rów­nież pli­ki cookies pod­mio­tu trze­cie­go (cho­dzi o usłu­gę: Google Analytics).

  01.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry