Przewiń

  Sprawiedliwy podział majątku

  Zadbamy o Twoje interesy i bezpieczeństwo Twojego majątku.

  Podział majątku

  Świad­czy­my pomoc praw­ną w spra­wach o podział mająt­ku wspól­ne­go, któ­rych przed­mio­tem są nie­rzad­ko owo­ce pra­cy całe­go życia małżonków.

  Spra­wy o podział mająt­ku cechu­ją się czę­sto wyso­kim stop­niem skom­pli­ko­wa­nia, albo­wiem w spra­wach tych sąd roz­strzy­ga o wie­lu istot­nych kwe­stiach, m.in. o tym:

  • jakie przed­mio­ty i pra­wa mająt­ko­we wcho­dzą w skład mająt­ku wspól­ne­go i jaka jest ich wartość,
  • co sta­no­wi mają­tek wspól­ny, a co mają­tek oso­bi­sty małżonków,
  • czy udzia­ły mał­żon­ków w mająt­ku wspól­nym powin­ny być rów­ne (co jest zasa­dą), czy też w oko­licz­no­ściach kon­kret­nej spra­wy ist­nie­ją prze­słan­ki do żąda­nia usta­le­nia nie­rów­nych udzia­łów w mająt­ku wspól­nym, z uwzględ­nie­niem stop­nia, w jakim każ­dy z mał­żon­ków przy­czy­nił się do powsta­nia tego majątku,
  • któ­re przed­mio­ty lub pra­wa mająt­ko­we mają przy­paść każ­de­mu z małżonków,
  • czy, a jeże­li tak to któ­re­mu z mał­żon­ków, i w jakiej wyso­ko­ści przy­słu­gu­je należ­ność z tytu­łu roz­li­cze­nia nakła­dów uczy­nio­nych z mająt­ku oso­bi­ste­go jed­ne­go z mał­żon­ków na mają­tek wspól­ny albo nakła­dów uczy­nio­nych z mająt­ku wspól­ne­go na mają­tek oso­bi­sty dru­gie­go małżonka,
  • w jakim ter­mi­nie i na jakich zasa­dach powin­no dojść do wza­jem­nych roz­li­czeń, w szcze­gól­no­ści – spłat i dopłat.

  Świad­cząc pomoc praw­ną w spra­wach o podział mająt­ku poma­ga­my w usta­la­niu skład­ni­ków i war­to­ści mająt­ku wspól­ne­go (w tym rów­nież nie­ty­po­wych jego skład­ni­ków, na pod­sta­wie pry­wat­nych eks­per­tyz spo­rzą­dza­nych przez współ­pra­cu­ją­cych z kan­ce­la­rią rze­czo­znaw­ców) i w roz­li­cze­niu nakładów.

  Dora­dza­my opty­mal­ną stra­te­gię postę­po­wa­nia na eta­pie przed­są­do­wym, uczest­ni­czy­my w nego­cja­cjach, a gdy nie dopro­wa­dzi to do kon­sen­su­su – repre­zen­tu­je­my naszych Klien­tów przed sądami.

  01.

  Adwokaci

  zobacz, kto może popro­wa­dzić Two­ją spra­wę o podział majątku 

  02.

  Potrzebujesz pomocy w sprawie o podział majątku? 

  Umów kon­sul­ta­cję!
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry