Przewiń

  O kancelarii

  MIL-JANKOWSKA PRĘDA ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA 

  O kancelarii

  kancelaria 03
  01.

  Historia

  O począt­kach kancelarii 

  Mil-Jan­kow­ska Prę­da Adwo­ka­ci Spół­ka Part­ner­ska to nowo­cze­sna kan­ce­la­ria praw­na powsta­ła w wyni­ku połą­cze­nia doświad­czeń zawo­do­wych adwo­kat Moni­ki Mil-Jan­kow­skiej i adwo­ka­ta Bar­to­sza Prędy.

  Zarów­no adwo­kat Moni­ka Mil-Jan­kow­ska, jak i adwo­kat Bar­tosz Prę­da pro­wa­dzi­li wcze­śniej indy­wi­du­al­ne kan­ce­la­rie adwo­kac­kie w Gło­go­wie, nie­jed­no­krot­nie współ­pra­cu­jąc przy skom­pli­ko­wa­nych, wie­lo­wąt­ko­wych spra­wach karnych.

  Mając świa­do­mość, że efekt gene­ro­wa­ny przez zespół jest zawsze więk­szy niż suma efek­tów moż­li­wych do wyge­ne­ro­wa­nia przez jed­nost­ki – adwo­kat Moni­ka Mil-Jan­kow­ska i adwo­kat Bar­tosz Prę­da w 2017 r. połą­czy­li zawo­do­we siły, two­rząc pierw­szą w Gło­go­wie adwo­kac­ką spół­kę part­ner­ską – by jesz­cze lepiej i efek­tyw­niej świad­czyć pomoc praw­ną na rzecz wyma­ga­ją­cych Klientów.

  02.

  Wartości

  Jakie są nasze przekonania? 

  Wie­rzy­my, że nie ma spraw beznadziejnych.

  Nie boimy się wyzwań – podej­mu­je­my się pro­wa­dze­nia nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pod wzglę­dem praw­nym i fak­tycz­nym spraw.

  Nawet gdy poło­że­nie Klien­ta spra­wia wra­że­nie sytu­acji bez wyj­ścia, podej­mu­je­my dzia­ła­nia, któ­rych celem jest co naj­mniej zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie nega­tyw­nych skut­ków prawnych.

  03.

  Wiedza

  Nie tyl­ko dosko­na­le zna­my prze­pi­sy i orzecz­nic­two, ale przede wszyst­kim wie­my jak je sto­so­wać z korzy­ścią dla naszych Klientów.

  Doświadczenie

  Set­ki pomyśl­nie zakoń­czo­nych spraw pozwa­la nam bez fał­szy­wej skrom­no­ści stwier­dzić: zna­my się na tym, co robimy.

  Zaangażowanie

  Mamy świa­do­mość, że dla Klien­ta, któ­ry powie­rzył nam swo­ją spra­wę, może być ona naj­waż­niej­szą spra­wą w jego życiu. Tak do niej pod­cho­dzi­my. Nigdy nie odpuszczamy.

  Praktyczne rozwiązania

  Nie teo­re­ty­zu­je­my. Nie zasy­pu­je­my naszych Klien­tów nie­zro­zu­mia­ły­mi ana­li­za­mi praw­ny­mi. Sku­pia­my się na pro­ble­mach i na tym, jak je rozwiązać.

  Zespół

  poznaj nas

  04.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry