Przewiń

  Natalia Wilczyńska
  asystent
  prawny

  Natalia Wilczyńska

  Asy­stent prawny 

  • Imię i nazwi­sko : Nata­lia Wilczyńska
  • Sta­no­wi­sko : Asy­stent prawny
  • E‑mail : natalia.wilczynska@mjpadwokaci.pl

  01.

  O mnie

  Jestem absol­went­ką Uni­wer­sy­te­tu SWPS na kie­run­ku psy­cho­lo­gia zarzą­dza­nia i mar­ke­tin­gu. Ze śro­do­wi­skiem praw­ni­czym zetknę­łam się po raz pierw­szy w 2014 r., gdy roz­po­czę­łam pra­cę w Sądzie Rejo­no­wym w Gło­go­wie jako pro­to­ko­lant sądo­wy. Od 2016 r. pra­cu­ję na sta­no­wi­sku asy­sten­ta praw­ne­go — naj­pierw w indy­wi­du­al­nej kan­ce­la­rii mec. B. Prę­dy, a od 2017 r. — w kan­ce­la­rii Mil-Jan­kow­ska Prę­da Adwo­ka­ci Spół­ka Part­ner­ska (od począt­ku jej ist­nie­nia). Od 2018 r. stu­diu­ję prawo.

  Gdy zadzwo­nisz do kan­ce­la­rii, to napraw­do­po­dob­niej wła­śnie ja odbio­rę tele­fon, odpo­wiem na Two­je pyta­nia, udzie­lę Ci wszel­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji, umó­wię ter­min spo­tka­nia, powiem jak się do nie­go przy­go­to­wać i jakie doku­men­ty ze sobą zabrać. Na ogół spo­tkasz mnie w sekre­ta­ria­cie, zaraz po wej­ściu do kancelarii.

  Jeśli powie­rzysz swo­ją spra­wę naszej kan­ce­la­rii, będę się z Tobą kon­tak­to­wać dość czę­sto. Kon­takt z klien­ta­mi to jed­no z moich głów­nych zadań. Dla­te­go też możesz się spo­dzie­wać, że to wła­śnie ja prze­ka­żę Ci infor­ma­cję o nowym piśmie w Two­jej spra­wie, o wyzna­cze­niu ter­mi­nu roz­pra­wy czy o koniecz­no­ści spo­tka­nia z adwo­ka­tem pro­wa­dzą­cym Two­ją spra­wę. U mnie też zosta­wisz i odbie­rzesz swo­je dokumenty.

  Ter­mi­na­rze adwo­ka­tów bywa­ją wypeł­nio­ne po brze­gi (wiem o tym dobrze, bo pil­no­wa­nie w nich ter­mi­nów rów­nież nale­ży do moich zadań). Roz­pra­wy sądo­we, czyn­no­ści pro­ce­so­we w pro­ku­ra­tu­rze czy na poli­cji, spo­tka­nia z klien­ta­mi, itd. Oso­ba pro­wa­dzą­ca Two­ją spra­wę cza­sa­mi napraw­dę nie ma jak ode­brać tele­fo­nu. Dla­te­go zawsze możesz zadzwo­nić do mnie. Znam każ­dą spra­wę pro­wa­dzo­ną przez kan­ce­la­rię. Moni­to­ru­ję ich prze­bieg. Jeśli chcesz uzy­skać infor­ma­cję o sta­nie swo­jej spra­wy — będę potra­fi­ła Ci pomóc. Podob­nie zresz­tą jak w wie­lu innych kwe­stiach. Nato­miast w tych sytu­acjach, któ­re wyma­ga­ją bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z adwo­ka­tem — popro­szę oso­bę pro­wa­dzą­cą Two­ją spra­wę, by skon­tak­to­wa­ła się z Tobą, jak tyl­ko będzie już dostępna.

  02.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry