Przewiń

  Monika
  Mil-Jankowska
  adwokat

  Monika Mil-Jankowska

  Adwo­kat — partner 

  • Imię i nazwi­sko : Moni­ka Mil-Jankowska
  • Tytuł zawo­do­wy : Adwokat
  • W Adwo­ka­tu­rze od: : 2012 r.
  • Głów­na prak­ty­ka : spra­wy karne
  • E‑mail : monika.mil-jankowska@mjpadwokaci.pl

  01.

  O mnie

  Pro­wa­dzę głów­nie spra­wy kar­ne oraz spra­wy z zakre­su pra­wa rodzinnego 

  Sprawy karne

  „Pomy­ślę o tym jutro” to naj­słyn­niej­sze powie­dze­nie boha­ter­ki „Prze­mi­nę­ło z wia­trem” — jed­ne­go z moich ulu­bio­nych dzieł zarów­no lite­rac­kich jak i fil­mo­wych. Czy w życiu zawo­do­wym jako kobie­ta kie­ru­ję się stra­te­gią Scar­lett O’Hary? Zde­cy­do­wa­nie nie.

  Znacz­ną cześć pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie spraw sta­no­wią spra­wy kar­ne. Pra­wo kar­ne jest dzie­dzi­ną pra­wa, któ­rą darzę szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem. Wyni­ka to zapew­ne z fak­tu, iż pro­ces kar­ny wią­że się z dyna­mi­ką, czę­stym roz­wo­jem sytu­acji — nie­kie­dy bar­dzo zaska­ku­ją­cym. Każ­da spra­wa jest nowym wyzwa­niem, ja nato­miast lubię wyzwania.

  Wyko­ny­wa­nie zawo­du adwo­ka­ta w mojej oce­nie wyma­ga szyb­kie­go i sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia. W spra­wach kar­nych dużą rolę odgry­wa czas. Nigdy nie zosta­wiam spraw „na potem”. Sta­ram się opra­co­wać stra­te­gię pro­wa­dze­nia danej spra­wy i moż­li­wie szyb­ko wdro­żyć ją życie. W pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie spra­wach, sku­piam się nie tyl­ko na wykład­ni prze­pi­sów, ale przede wszyst­kim doko­nu­ję szcze­gó­ło­wych oglę­dzin mate­ria­łu dowo­do­we­go zgro­ma­dzo­ne­go przez orga­ny ści­ga­nia. Dokład­ne zba­da­nie przy­pad­ku, mery­to­rycz­ne przy­go­to­wa­nie oraz kre­atyw­ność, pozwa­la mi na uru­cho­mie­nie sku­tecz­nej linii obro­ny, któ­ra umoż­li­wi osią­gnię­cie żąda­ne­go przez Klien­ta efek­tu koń­co­we­go. Jako obroń­ca dbam o to, aby Sąd wyda­jąc wyrok miał na uwa­dze wszyst­kie oko­licz­no­ści prze­ma­wia­ją­ce na korzyść oskar­żo­ne­go. Dla­te­go tak waż­na jest dla mnie rów­nież ana­li­za życio­ry­su moje­go Klien­ta — nie oce­niam go i nie patrzę z dez­apro­ba­tą, prze­pro­wa­dzam nato­miast skru­pu­lat­ną selek­cję zebra­nych infor­ma­cji i sta­ram się prze­obra­zić życio­we zakrę­ty oraz potknię­cia Klien­ta w suk­ces na sali sądo­wej. Czym jest dla mnie suk­ces? Suk­ce­sem dla mnie jest oczy­wi­ście dopro­wa­dze­nie do unie­win­nie­nia Klien­ta, ale rów­nież w nie­któ­rych przy­pad­kach wywal­cze­nie korzyst­ne­go dla Klien­ta wymia­ru kary.

  Świad­czę pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi z zakre­su pra­wa kar­ne­go na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Począw­szy od postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go, poprzez postę­po­wa­nie sądo­we w pierw­szej i dru­giej instan­cji, aż do postę­po­wa­nia wyko­naw­cze­go. Nie­jed­no­krot­nie mój pierw­szy kon­takt z Klien­tem ma miej­sce w komen­dzie, czy też w aresz­cie śled­czym. Nie są mi zatem obce bata­lie toczo­ne o wol­ność Klien­ta, dzia­ła­nia mają­ce na celu jak naj­szyb­sze zwol­nie­nie Klien­ta z aresz­tu, wie­lo­go­dzin­ne prze­słu­cha­nia czy też noc­ne wizy­ty w Komen­dzie Poli­cji w związ­ku z zatrzy­ma­niem Klienta.

  Jestem sta­now­cza i kon­kret­na. Nie bra­ku­je mi odwa­gi i chę­ci poma­ga­nia innym. Dbam by moi Klien­ci w trak­cie pro­ce­su nie popeł­ni­li błę­du. Wycho­dzę z zało­że­nia, iż głów­ny cię­żar pro­wa­dze­nia spra­wy dźwi­ga adwo­kat, albo­wiem to jego Klient obda­rzył zaufa­niem. Decy­du­jąc się na współ­pra­cę ze mną masz pew­ność, iż powie­rzo­ne mi spra­wy będą pro­wa­dzo­ne skru­pu­lat­nie, z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem i sta­ran­no­ścią. Zyskasz rów­nież sprzy­mie­rzeń­ca, któ­ry goto­wy będzie bro­nić Two­je­go inte­re­su w każ­dej sytu­acji, z posza­no­wa­niem Two­ich praw na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia, przy zacho­wa­niu peł­nej pouf­no­ści. Dla mnie nie liczy się sta­ty­sty­ka ilo­ści zakoń­czo­nych spraw, tak jak to bywa w przy­pad­ku orga­nów wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści — dla mnie liczy się czło­wiek, liczysz się Ty.

  Repre­zen­tu­ję nie tyl­ko oskar­żo­nych (podej­rza­nych), ale i oso­by pokrzyw­dzo­ne w wyni­ku prze­stęp­stwa. Repre­zen­tu­ję klien­tów zarów­no w spra­wach o prze­stęp­stwa, jak i wykroczenia.

  Wystę­po­wa­łam mię­dzy inny­mi w postę­po­wa­niach doty­czą­cych oskar­żeń o: pobi­cie z uży­ciem bro­ni pal­nej, naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej funk­cjo­na­riu­sza Poli­cji, spo­wo­do­wa­nie wypad­ku w komu­ni­ka­cji, pro­wa­dze­nie pojaz­du mecha­nicz­ne­go w sta­nie nie­trzeź­wo­ści, jak rów­nież pro­wa­dze­nie pojaz­du mecha­nicz­ne­go pod wpły­wem środ­ka odu­rza­ją­ce­go, groź­by karal­ne, zgwał­ce­nie (w tym zgwał­ce­nie w mał­żeń­stwie), kazi­rodz­two, znę­ca­nie nad oso­bą naj­bliż­szą, udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej, fał­szer­stwo, oszu­stwo, kra­dzież oraz rozbój.

  Jako obroń­ca repre­zen­to­wa­łam tak­że Klien­tów w sze­re­gu postę­po­wań w spra­wach o wykro­cze­nia z Usta­wy o bez­pie­czeń­stwie imprez maso­wych w związ­ku z roz­gry­wa­ny­mi mecza­mi pił­ki noż­nej, jak rów­nież repre­zen­to­wa­łam Klien­tów w licz­nych spra­wach narkotykowych.

  Sprawy rodzinne

  Prze­pro­wa­dzi­łam rów­nież wie­le spraw z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go. Mam ogrom­ną świa­do­mość tego, jak waż­ne dla każ­de­go czło­wie­ka jest życie pry­wat­ne i zagad­nie­nia z nim zwią­za­ne. Poświę­ci­łam nie­zli­czo­ną ilość godzin na roz­mo­wach z Klien­ta­mi o ich pro­ble­mach rodzin­nych. Sta­ram się wycho­dzić naprze­ciw potrze­bom Klien­tów nie tyl­ko w zakre­sie ści­słe­go doradz­twa praw­ne­go. Uwa­żam, iż adwo­kat nie­rzad­ko musi wes­przeć psy­chi­kę klien­ta, wyka­zać się empa­tią. Pod­czas wspól­nej roz­mo­wy z Klien­tem, roz­kła­dam na czyn­ni­ki pierw­sze spra­wę z jaką do mnie przy­cho­dzi. Poma­gam zro­zu­mieć isto­tę pro­ble­mu. Dążę do stwo­rze­nia bez­piecz­nej dla Klien­ta pozy­cji w spra­wie i poczu­cia, że „oddał swo­je życie” w dobre ręce. Wycho­dzę z zało­że­nia, iż tego typu pomoc praw­na wyma­ga szcze­gól­nej uwa­gi i cza­su. Jest to bowiem nie­zwy­kle deli­kat­na mate­ria, nie­rzad­ko Klient zmu­szo­ny jest wraz ze mną prze­ana­li­zo­wać całe swo­je życie, otwo­rzyć się, opo­wie­dzieć o nagan­nych i bole­snych zacho­wa­niach jakich doświad­czył, ale i cza­sem błę­dach jakie sam popeł­nił. Oma­wiam z Klien­tem dostęp­ne ścież­ki praw­ne, przed­sta­wiam opty­mal­ne roz­wią­za­nia i reko­men­du­ję dal­szy tok dzia­ła­nia. Indy­wi­du­al­ne podej­ście do spra­wy pozwo­li­ło mi na sku­tecz­ną repre­zen­ta­cję w wie­lu spra­wach roz­wo­do­wych — zda­ję sobie spra­wę jak stre­su­ją­cy potra­fi być roz­wód, ile rodzi pytań i jakie odci­ska pięt­no na wszyst­kich uczest­ni­czą­cych w nim stro­nach, w szcze­gól­no­ści mało­let­nich dzie­ciach. Dla­te­go nie tyl­ko repre­zen­tu­ję Klien­tów w Sądzie, ale rów­nież jestem ich powier­ni­kiem i dorad­cą. Poma­gam z god­no­ścią przejść nie­kie­dy tę naj­trud­niej­szą w życiu dro­gę. Pro­wa­dzę spra­wy o ali­men­ty zarów­no w celu ich usta­le­nia, pod­wyż­sze­nia, ale tak­że obni­że­nia lub uchy­le­nia. Wystę­pu­ję rów­nież w licz­nych spra­wach o ogra­ni­cze­nie i pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej oraz o usta­le­nie kon­tak­tów z dzieć­mi. Z suk­ce­sem zakań­czam spra­wy o usta­no­wie­nie rodzi­ny zastęp­czej. Dobro dziec­ka jest dla mnie war­to­ścią naj­wyż­szą. Spra­wy z udzia­łem dzie­ci wyma­ga­ją z jed­nej stro­ny sub­tel­ne­go podej­ścia, tak aby ich nie skrzyw­dzić lub w nie­któ­rych przy­pad­kach mini­ma­li­zo­wać poczu­cie krzyw­dy, a zara­zem sta­now­czej i rze­czo­wej argu­men­ta­cji nie­zbęd­nej dla zabez­pie­cze­nia inte­re­sów Klien­ta. To wła­śnie gwa­ran­tu­ję swo­im Klientom.

  Wiem, jak waż­ny dla każ­de­go Klien­ta jest kon­takt z adwo­ka­tem, dla­te­go zawsze na bie­żą­co infor­mu­ję Klien­tów o podej­mo­wa­nych prze­ze mnie czyn­no­ściach w spra­wie i kon­sul­tu­ję z nimi podej­mo­wa­ne prze­ze mnie kon­kret­ne dzia­ła­nia. To pozwa­la mieć Klien­tom kon­tro­lę nad ich spra­wą. Odpo­wia­dam na wszel­kie nur­tu­ją­ce Klien­tów pyta­nia, zarów­no pod­czas oso­bi­stych spo­tkań, jak rów­nież roz­mów tele­fo­nicz­nych. Powie­rzo­ne mi spra­wy pro­wa­dzę kom­plek­so­wo, dzię­ki cze­mu w cięż­kich chwi­lach moi Klien­ci nie muszą kon­cen­tro­wać się na zała­twia­niu for­mal­no­ści, poszu­ki­wa­niu roz­wią­zań, pil­no­wa­niu ter­mi­nów sądo­wych czy pisa­niu pism procesowych.

  Zaszczy­tem dla mnie będzie repre­zen­to­wa­nie Two­ich interesów.

  02.

  Chcesz porozmawiać o swojej sprawie? 

  Umów kon­sul­ta­cję
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry