Przewiń

  Kontakt

  Skon­tak­tuj się z nami w dogod­ny dla sie­bie spo­sób

  01.

  Godziny pracy

  Kan­ce­la­ria czyn­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8:00 do 16:00.

  Spo­tka­nie z adwo­ka­tem moż­li­we jest wyłącz­nie po wcze­śniej­szym umó­wie­niu ter­mi­nu spo­tka­nia za pośred­nic­twem sekre­ta­ria­tu kan­ce­la­rii.

  W sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych, nie­cier­pią­cych zwło­ki (np. zatrzy­ma­nie przez poli­cję) świad­czy­my pomoc praw­ną tak­że poza godzi­na­mi pra­cy kan­ce­la­rii…

  02.

  Umów konsultację

  Za pomo­cą kil­ku klik­nięć możesz umó­wić się na spo­tka­nie w kan­ce­la­rii z wybra­nym adwo­ka­tem.

  03.

  Dane rejestrowe

  KRS: 0000670388 (Sąd Rejo­no­wy dla Wro­cła­wia-Fabrycz­nej we Wro­cła­wiu)

  NIP: 6932180570

  REGON: 366881563

  04.
  © 2020 - Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Sp.P.
  Do góry