Kategorie
Sprawy karne

Jazda po alkoholu – co za to grozi?

W zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, jazda po alkoholu może wypełniać znamiona przestępstwa, wykroczenia albo też stanowić czyn, który nie jest zagrożony żadną karą.

Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 – „stan nietrzeźwości”) – popełniasz przestępstwo. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg/dm3 – „stan po użyciu alkoholu”) – popełniasz wykroczenie.Gdy zawartość alkoholu we krwi jest mniejsza od 0,2 promila (lub w wydychanym powietrzu mniejsza od 0,1 mg/dm3) – nie popełniasz nawet wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Jeżeli prowadzisz samochód w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 ) – popełniasz przestępstwo. Odpowiadasz za czyn z art. 178a § 1 kodeksu karnego. Sąd może skazać Cię na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Musisz liczyć się również z tym, że oprócz kary sąd zobowiązany jest orzec:

 • zakaz prowadzenia pojazdów (minimum na 3 lata, maksymalnie na 15 lat),
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych (maksymalnie 60.000 złotych).

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – surowsza odpowiedzialność

Kodeks karny przewiduje surowszą odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w przypadku gdy sprawca:

 • był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • był wcześniej prawomocnie skazany za spowodowanie w stanie nietrzeźwości katastrofy w komunikacji (lub sprowadzenie bezpośredniego jej niebezpieczeństwa) albo spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego,
 • prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

W wymienionych wyżej wypadkach kodeks przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zamiast kary pozbawienia wolności sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Również środki karne są w takiej sytuacji surowsze:

 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów – orzekany jest dożywotnio,
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10.000 złotych (maksymalnie 60.000 złotych).

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu

Jeżeli prowadzisz samochód w stanie po użyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila) – popełniasz wykroczenie. Odpowiadasz za czyn z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń. Sąd może skazać Cię na karę aresztu albo grzywnę nie niższą niż 50 złotych. Sąd musi w takim wypadku orzec również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu – czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Jeśli popełniłeś przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu i sprawstwo nie budzi wątpliwości (czyli np. zostałeś złapany na gorącym uczynku), możesz liczyć na pewną ofertę. Wysoce prawdopodobne jest, że policjant zaproponuje Ci dobrowolne poddanie się karze.  Co więcej –  będzie Cię przekonywał, że to dla Ciebie najlepsze możliwe rozwiązanie. W niektórych przypadkach dobrowolne poddanie się karze może być dobrym rozwiązaniem. W zdecydowanej większości przypadków rozwiązaniem takim jednak nie jest.

Zawsze warto jest zasięgnąć porady, czy w Twojej konkretnej sprawie, przy uwzględnieniu wszystkich jej okoliczności, nie istnieją lepsze rozwiązania. W szczególności warto ustalić, czy nie są spełnione przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W przypadku osób, które nie były wcześniej karane, jest na to szansa. Zwłaszcza jeśli zawartość alkoholu w organizmie nieznacznie przekroczyła dopuszczalne normy warunkowe umorzenie postępowania może wchodzić w grę. Jazda po alkoholu nie zawsze musi zakończyć się wyrokiem skazującym.

Nie licz na to, że o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego poinformuje Cię policjant. W praktyce się to nie zdarza. Policjanci na ogół przekonują, że najlepsze co możesz zrobić, to poddać się karze. Dlatego też dobrze jest skonsultować sprawę z adwokatem, który oceni, czy istnieją przesłanki do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania. Nawet w sytuacji, gdyby przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania nie zachodziły – warto q. Adwokat mający doświadczenie w tego typu sprawach będzie potrafił ocenić, czy zaproponowana Ci przez organy ścigania kara jest adekwatna do okoliczności Twojej sprawy. To samo dotyczy środków karnych.

Jazda w stanie nietrzeźwości – kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Brak wcześniejszej karalności sprawcy i brak wątpliwości co do okoliczności czynu łatwo wykazać. Trudniej wykazać pozostałe przesłanki do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego. Na ogół wymaga to doświadczenia, przedstawienia korzystnych dla oskarżonego dowodów i podniesienia właściwych argumentów.

Mówiąc wprost – trzeba sąd przekonać o tym, że w konkretnej sprawie zarówno wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Wykazać również trzeba, że wszystkie okoliczności dotyczące sprawcy uzasadniają zastosowanie wobec sprawcy dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania a zakaz prowadzenia pojazdów

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy, tj. na jeden rok. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego nie jest obowiązkowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, umarzając postępowanie karne, może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.