Publikacje, których autorem jest kancelaria

Ograniczenie wstąpienia spadkobierców do spółki z o.o.

Z chwilą śmierci wspól­nika spółki z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią cały jego mają­tek, a więc także udziały w spółce z o.o., pod­lega dzie­dzi­cze­niu. Spad­ko­bierca zmar­łego wspól­nika z chwilą jego śmierci nabywa prawa i obo­wiązki, które przy­słu­gi­wały wspól­ni­kowi. Auto­ma­tycz­nie staje się zatem rów­nież wła­ści­cie­lem udzia­łów w spółce z o.o. i tym samym – nowym wspól­ni­kiem spółki. Sytu­acja taka nie zawsze jest pożą­dana z punktu widze­nia pozo­sta­łych wspól­ni­ków, jak […]